• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
(PAMM) حساب مدیریتی پم

امکانان نامحدود شما کسب درآمد اضافی

درآمد اضافی برای مدیر و سرمایه گذار

 • حساب پم – سرویسی است که به معامله گر اجازه می دهد در یک حساب معاملاتی سرمایۀ سرمایه گذاران متعددی را مدیریت نماید.
 • معامله گران حرفه ایی بابت مدیریت سرمایه سرمایه گذاران سود اضافی را به دست می آورند.
 • سرمایه گذار نیازی به تجربۀ تجارت در بازارهای FOREX و CFD را ندارند، کافی است فقط یکی یا چند مدیر انتخاب نماید.
 • مقدار حق العمل حساب پم از پیش تعریف شده و فقط در صورت حصول سود محاسبه می گردد.
 • امکان افزایش مبالغ سرمایه گذاری شده و برداشت آن در پایان هر دورۀ سرمایه گذاری که معمولاً برابر با یک هفته است.
 • شرکت FIBO Group تمام عملیات واریز و برداشت وجوه و همچنین محاسبۀ حق العمل را کنترل می کند و اجرای دقیق و به موقع آنها را گارانتی می نماید.

نحوۀ عملکرد

 • 1 شرایط را مدل سازی کنیم

  معامله گر در صورت تصمیم گیری در مورد افتتاح حساب مدیریتی پم (PAMM) مراحل ثبت نام به عنوان مدیر آن حساب را انجام می نماید.

  به عنوان نوع ارز حساب پم توسط معامله گر دلار آمریکا (PAMM) انتخاب می شود. ضمن انجام مراحل ثبت نام معامله گر مشخصات "پیشنهاد" خود را طبق نحوۀ زیر تعریف می نمایید: 300/30/10/4، بدان معناست که:

  • 300$

   حداقل مبلغ سرمایه گذاری

  • 30 %

   حق العمل مدیر حساب پم که سهمی از سود بدست آمده سرمایه گذاران می باشد

  • 10 %

   جریمه متوجه سرمایه گذار بابت برداشت وجه قبل از پایان دورۀ سرمایه گذاری

  • 4 هفته ها

   طول دورۀ سرمایه گذاری

  • $1 000
   دپوزیت مدیر حساب پم
  سهم مدیر حساب پم 100%

  2 آغاز اولین دورۀ سرمایه گذاری

  به علت اینکه در حال حال حاضر در حساب مدیریتی پم (PAMM) عضو دیگری به جز از مدیر آن موجود نمی باشد، موجودی حساب مدیریتی پم (PAMM) برابر با سرمایۀ مدیر آن حساب و سهم مدیر حساب در مجموع سرمایۀ حساب مدیریتی پم (PAMM) معادل 100 درصد می باشد.

  • $1 000
   موجودی حساب پم (PAMM)
  • $200
   سود
  سهم مدیر حساب پم 100%

  3 خاتمۀ اولین دورۀ سرمایه گذاری

  در طی دورۀ سرمایه گذاری اول مدیر حساب درآمد برابر با 200 دلار آمریکا را که معادل 20 درصد از میزان سپرده اولیه حساب پم می باشد کسب نمود. درصورت تصمیم مدیر حساب کل مبلغ درآمد حاصله مجدداً سرمایه گذاری می شود و سرمایۀ مدیر حساب به مبلغ 200 دلار افزایش پدا می کند. ضمناً سهم مدیر حساب کماکان 100 درصد است.

  • $1 200
   موجودی مدیر حساب پم
  • $800
   سرمایۀ سرمایه گذار
  سهم سرمایه گذار 40%
  سهم مدیر حساب پم 60%

  4 آغاز دومین دورۀ سرمایه گذاری

  در آغاز دومین دورۀ سرمایه گذاری در حساب مدیریتی پم (PAMM) اولین سرمایه گذار با مبلغ 800 دلار عضو می شود. بدین قرار موجودی حساب پم برابر با 2000 دلار می شود و سهام مدیر و سرمایه گذار به تناسب 60 درصد و 40 درصد تقسیم می شوند.

  • $1 200
   موجودی مدیر حساب پم
  • $800
   سرمایۀ سرمایه گذار
  • $1 000
   سود
  سهم سرمایه گذار 40%
  سهم مدیر حساب پم 60%

  5 خاتمۀ دومین دورۀ سرمایه گذاری

  دورۀ دوم به کسب درآمد برابر با 1000 دلار منجر گردیده است.

  • $600
   موجودی مدیر حساب پم
  • $280
   سرمایۀ سرمایه گذار
  • $120
   حق العمل مدیر حساب پم
  سهم سرمایه گذار 40%
  سهم مدیر حساب پم 60%

  6 تقسیم سود

  درآمد حاصله به تناسب سهام اعضای حساب مطابق با نحوۀ زیر تقسیم می گردد:

   

  • درآمد مدیر: 1000 دلار * 0.6 = 600 دلار
  • درآمد سرمایه گذار: 1000 دلار * 0.4=400 دلار
  • همچنین مطابق با شرایط "پیشنهاد" مبلغ معادل 30 درصد از سود سرمایه گذار بعنوان حق العمل مدیر حساب پرداخت می گردد.
  • به این علت، سود سرمایه گذار بر دو قسمت 280 دلار و 120 دلار تقسیم می شود و 120 دلار به مدیر داده می شود.
  • $1 920
   موجودی مدیر حساب پم
  • $1 080
   سرمایۀ سرمایه گذار
  سهم سرمایه گذار 36%
  سهم مدیر حساب پم 64%

  7 آغاز دورۀ سرمایه گذاری سوم

  همۀ اعضای حساب پم تصمیم نمودند کل مبلغ سود بدست آمده را مجددأ در حساب پم سرمایه گذاری کنند. بدین قرار موجودی حساب پم برابر با 3000$ شده است. با توجه به تعاملات انجام گردیده سهام اعضای حساب پم مورد تجدید نظر قرار می گیرند و از این پس سهم مدیر برابر با64%  و سرمایه گذار 36% درصد خواهد شد.

  • $1 920
   موجودی مدیر حساب پم
  • $1 080
   سرمایۀ سرمایه گذار
  $500
  زیان
  سهم سرمایه گذار 36%
  سهم مدیر حساب پم 64%

  8 خاتمۀ دورۀ سرمایه گذاری سوم

  مدیریت ناموفق حساب پم در پایان دورۀ سرمایه گذاری منجر به ضرر 500 دلار می گردد.

  • -$320
   زیان مدیر حساب پم
  • -$180
   زیان سرمایه گذار
  سهم سرمایه گذار 36%
  سهم مدیر حساب پم 64%

  9 تقسیم زیان

  ضرر متحمل شده بین اعضای حساب پم به تناسب سهم آنها تقسیم می شود. مبلغ 320$ از سرمایۀ مدیر و مبلغ 180$ از سرمایۀ سرمایه گذار کسر می گردد.

  • $1 600
   موجودی مدیر حساب پم
  • $900
   سرمایۀ سرمایه گذار
  سهم سرمایه گذار 36%
  سهم مدیر حساب پم 64%

  10 آغاز دورۀ سرمایه گذاری چهارم

  موجودی حساب پم در آغاز دورۀ سرمایه گذاری چهارم برابر با 2500$ است.  ضمناً سهام اعضای حساب پم تغییر نکرد.

  مدیر حساب پم می تواند فقط در صورتی خواستار دریافت حق العمل مدیریتی حساب خود شود که سود به دست آمده از فعالیت وی باعث افزایش سرمایه سرمایه گذار به میزان بالاتر از میزان سود ثبت شده در زمان آخرین پرداخت حق العمل مدیریتی حساب پم گردد.

  • $1 600
   موجودی مدیر حساب پم
  • $900
   سرمایۀ سرمایه گذار
  • $1 000
   سود
  سهم سرمایه گذار 36%
  سهم مدیر حساب پم 64%

  11 خاتمۀ دورۀ سرمایه گذاری چهارم

  طی دوره سرمایه گذاری چهارم، سود حساب پم برابر با 1000$ شد.

  • $500
   تکمیل موجودی
  • $320
   موجودی مدیر حساب پم
  • $126
   سرمایۀ سرمایه گذار
  • $54
   حق العمل مدیر حساب پم
  سهم سرمایه گذار 36%
  سهم مدیر حساب پم 64%

  12 تقسیم سود

  چگونگی توزیع سود و پرداخت پاداش به مدیر:

  • زمانی که حق العمل مدیر حساب پم آخرین بار پرداخت شده، موجودی حساب پم برابر با 3000$  بوده است. بدین قرار مبلغ 500 دلار جهت جبران ضرر حساب پم و رسانیدن آن از میزان 2500$ تا 3000$ ، از سود حاصله کسر می شود.
  • الباقی500$  سود به تناسب سهام اعضای حساب پم (64% و 36%) جهت پرداخت سود مدیر بمبلغ 320$ و سود سرمایه گذار بمبلغ 180$ تقسیم می شود.
  • مبلغ 180$*0.7=126$ بعنوان سود به سرمایه گذار پرداخت می گردد.
  • حق العمل مدیر حساب برابر با 54$ است.
  • $2 240
   موجودی مدیر حساب پم
  • $6 206
   سرمایۀ سرمایه گذار
  سهم سرمایه گذار 73%
  سهم مدیر حساب پم 27%

  13 آغاز دورۀ سرمایه گذاری پنجم

  طبق تصمیم مدیر مبلغ 54$ مجددأ سرمایه گذاری نمی شود و بنابر این در آغاز دورۀ پنجم سرمایۀ مدیر برابر با 1920$ + 320$ = 2240$ است. در عین حال سرمایه گذار مبلغ 5000$ را بر سرمایه خود می افزاید و براین اثر در آغاز دوره جدید سهام شرکت اعضای حساب پم تغییر پیدا می کنند.

  بدین قرار مثال آمده تمام شده است. با آرزوی موفقیت در معاملات شما!

مزایای متقابل

مدیر حساب پم

امکان استفاده از تجربه و دانش خود برای بدست آوردن درآمد بیشتر
مقدار حق العمل به مدیریت موفقیت آمیز مدیر و حجم سرمایۀ جدب شده توسط سرمایه گذاران وابستگی دارد
جذب تعداد نامحدود سرمایه گذاران و تعیین حداقل مبلغ و دورۀ سرمایه گذاری
معاملات در یک حساب معاملاتی با سیستم راحت محاسه، صورت می گیرند

سرمایه گذار

امکان دریافت درآمد بدون داشتن تجربه تجارت مستقل در بازارهای FOREX و CFD
حق العمل مدیر حساب پم فقط در صورت کسب سود محاسبه می شود که باعث تلاش وی برای رسیدن به نتیجۀ مثبت می گردد.
انتخاب میان صدهای مدیر و انجام سرمایه گذاری به تعداد نامحدود حساب های پم
هیچ کس به جز از سرمایه گذار نمی تواند از حساب پم برداشت وجه نماید.

عملیات نقل و انتقال وجه زیر نظارت شرکت انجام می گردند. شرک نسبت به صحت و بموقع بودن محاسبۀ درآمد سرمایه گذاران و حق العمل مدیر ضمانت می نماید.

رتبه بندی حسابهای پم

تنظیم
نام سن سود کل - تمام پروفیت فاکتور حداکثر افت سرمایه موجودی حساب پم موجودی مدیر حساب پم
1 MEGA PAMM % 138 35,91 1,27 -31,11 116042,59 $ 96377,69 $
2 Evamoore % 327 9,85 1,19 -5,53 65802,53 $ 329,59 $
3 Stability SuperTurbo % 1818 36,53 0,91 -31,96 49814,42 $ 48830,24 $
4 London % 602 -64,38 0,77 -70,25 46742,32 $ 106,67 $
5 Logic7 % 186 384,71 1,91 -18,29 43286,03 $ 4088,43 $
6 naatrik % 52 92,50 2,47 -54,51 37912,70 $ 300,00 $
7 IncomeForLife % 434 66,55 3,13 -53,13 26823,44 € 1915,73 €
8 YELLOW % 249 -47,61 1,02 -58,71 26354,08 € 157,83 €
9 AUTOBOT % 144 51,99 4,46 -39,19 24603,66 $ 1518,20 $
10 StingeR_Pro % 176 -47,10 1,14 -85,86 17382,23 € 14502,74 €
11 EA-ANHHOAN % 78 29,05 3,36 -16,87 21151,65 $ 20629,63 $
12 SAFE FUND % 181 104,71 1,49 -36,95 18878,12 $ 284,20 $
13 All_In 39 50,62 4,92 -13,43 17997,65 $ 8035,34 $
14 System 333 -79,10 1,50 -92,29 14576,21 € 14636,42 €
15 PhoenixTrading % 330 -18,84 1,38 -83,23 13282,02 € 13167,40 €
16 MAX Invest Capital % 596 -22,25 1,52 -63,31 10027,17 € 9730,37 €
17 QUY DAUTU VISION LAND % 21 16,57 12,02 -8,51 11675,30 $ 11677,34 $
18 XAD1 212 -65,82 0,88 -85,93 8683,27 € 102,55 €
19 VIP Investment Club % 63 -18,81 0,85 -25,66 8594,69 € 244,73 €
20 Pippa_Sancho % 137 -58,31 0,92 -76,55 10364,16 $ 8916,51 $
نمایش بیشتر جدول کامل

"برنامۀ همکاری "عامل پم

برنامۀ ویژه ایی است جهت جذب سرمایه گذاران به حساب پم. مدیر حساب پم بخشی از سود خود را جهت تشویق اشخاصی که سرمایه گذاران جدید را جذب می نمایند اختصاص می دهند.

 • این سرویس به نفع مدیر حساب است زیرا هر چقدر حجم سرمایۀ تحت مدیریت وی بالاتر باشد، سود وی نیز بالاتر است.
 • این سرویس به نفع عامل پم است زیرا مشتری ای زمانی جذب شده، تا سرمایۀ وی در حساب پم در گیر شده برای عامل پم سود می آورد (در صورت حصول سود در حساب پم).
 • این سرویس به نفع سرمایه گذار است زیرا خدمات عامل پم برای وی مجانی است.
 • میزان حق العمل عامل پم بر طبق شرایط "پیشنهاد مدیر پم" و به صورت بخشی از حق العمل حساب پم محاسبه می شود.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.